اعضای شورای اسلامی شهر تویسرکان

 

1 ـ

سمت: رئیس شورای اسلامی شهر

 

2 ـ

سمت: نایب رئیس شورای اسلامی شهر

 

3 ـ

سمت: منشی شورای اسلامی شهر

 

4 ـ

سمت: خزانه دار شورای اسلامی شهر

 

5 ـ

سمت: عضو شورای اسلامی شهر

 

6 ـ

سمت: عضو شورای اسلامی شهر

 

7 ـ

سمت: عضو شورای اسلامی شهر