اعضای شورای اسلامی شهر تویسرکان

 

1 ـ آقای مازیار عبدی

سمت: رئیس شورای اسلامی شهر

 

2 ـ آقای مسعود حمیدیان

سمت: نایب رئیس شورای اسلامی شهر ـ نماینده شورای شهرستان در استان همدان

 

3 ـ آقای علی اشرف پیری

سمت: منشی شورای اسلامی شهر

 

4 ـ خانم فتانه شاه محمدی

سمت: خزانه دار شورای اسلامی شهر، منشی دوم شورای اسلامی شهر

 

5 ـ خانم اعظم درویشی

سمت: عضو شورای اسلامی شهر

 

6 ـ آقای جواد اسماعیل بگی

سمت: عضو شورای اسلامی شهر

 

7 ـ آقای سید محسن مجتبایی

سمت: عضو کمیسیون معاملات شورای اسلامی شهر