اعضای شورای اسلامی شهرستان تویسرکان

 

1 ـ آقای مسعود حمیدیان

سمت: رئیس شورای اسلامی شهر ـ نماینده شورای شهرستان در استان همدان

 

2 ـ آقای مازیار عبدی

سمت: نایب رئیس شورای اسلامی شهر ـ رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر

 

3 ـ خانم فتانه شاه محمدی

سمت: منشی شورای اسلامی شهر ـ نماینده شورا در کمیسیون ماده 7

 

4 ـ آقای علی باقری

سمت: خزانه دار شورای اسلامی شهر ـ عضو کمیسیون معاملات شهرداری

 

5 ـ آقای علی اشرف پیری

سمت: عضو کمیسیون ماده 100

 

6 ـ آقای محمد شاهرخی

سمت: عضو شورای اسلامی شهر

 

7 ـ

سمت: عضو شورای اسلامی شهر