بازسازی رفوژ و نورپردازی بلوار معلم با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و چهار صد میلیون ریال توسط شهرداری تویسرکان در حال اجرا می باشد. 

ساختمان زائر سرا حضرت حیقوق نبی (ع) توسط شهرداری تویسرکان در حال اجرا می باشد.آماده سازی زیر ساخت جهت سایت اسکان موقت و تخلیه ایمن بالاتر از آرامگاه میر رضی الدین آرتیمانی