شهرداري تويسركان قصد دارد بر اساس مجوز شماره 4994/5 به تاريخ 18/9/97  شورای محترم اسلامي شهر تويسركان دو قطعه زمين واقع در شهرك طالقاني – انتهاي كوچه گلزار را از طريق مزايده به قيمت كارشناسي  به فروش برساند. از متقاضان واجد الشرايط  دعوت بعمل مي آيد.

الف)

1 ـ زمين واقع در شهرك طالقاني – انتهاي كوچه گلزار ـ كاربري مسكوني - فاقد سند – مالكيت تفكيك شده - مساحت 200 مترمربع  -قيمت هر مترمربع 2500000 ريال – قيمت كل 500000000 ريال.

2 ـ زمين واقع در شهرك طالقاني – انتهاي كوچه گلزار - كاربري مسكوني - فاقد سند – مالكيت تفكيك شده - مساحت 200 مترمربع  -قيمت هر مترمربع 2500000 ريال – قيمت كل 500000000 ريال.

ب) شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است و نياز به ارائه دليل ندارد.

ج) واريز 5% مبلغ كل زمين ( 25000000 ريال)  براي هر زمين به عنوان سپرده به  روش هاي ذيل:

1- واريز به حساب سپرده شهرداري نزد بانك ملي به شماره 0107673082002

2- ضمانتنامه بانكي

3- اوراق خزانه

د) سپرده نفرات اول تا سوم در حساب شهرداري تا زمان واريز وجه و عقد قرارداد باقي خواهد ماند  در صورت برنده شدن و عدم واريز وجه ظرف مدت يكهفته سپرده به نفع شهرداري ضبط و با نفر بعدي مكاتبه مي گردد.

ه) مهلت شركت در مزايده  حداقل 10 روز كاري پس از انتشار آگهي نوبت دوم  است.

و) متقاضيان مي بايست جهت  دريافت اسناد مزايده مبلغ 100000 ريال به حساب درآمد شهرداري نزد بانك ملي به شماره 3100002491001 واريز نمايند.

ز) كليه هزينه هاي نقل و انتقال و عوارضات و دارايي و هزينه چاپ آگهي هزينه هاي مربوط به سامانه ستاد به عهده خريدار مي باشد.

ح) تمام مراحل برگزاري مزايده مي بايست ثبت سامانه دولت و نهايتا ثبت سامانه بازرسي گردد و در صورت تاييد مزايده توسط سامانه هاي فوق وجاهت قانوني پيدا مي نمايند .

ط) متقاضيان مي بايست از طريق سامانه تقاضاي خود را ارائه نمايند.

ي) آدرس سايت setadiran.ir (سامانه ستاد دولت الكترونيك)

ك) در صورتيكه تعداد تقاضاها ي واصله كمتر از سه متقاضي در جلسه اول باشد مزايده تجديد خواهد شد .

ل) آخرين مهلت شركت در مزايده سه شنبه  تاريخ 17/2/1398 تا آخر وقت اداري ساعت 30/14  مي باشد .

م) جلسه كميسيون معاملات چهارشنبه مورخ  18/2/98 راس ساعت 17 مي باشد

 

روابط عمومي شهرداري تويسركان شهرداري تويسركان قصد دارد بر اساس مجوز شماره 7070/5 به تاريخ 2/10/97  شورای محترم اسلامي شهر تويسركان سه قطعه زمين واقع در بلوار بعثت تفكيكي آقاي لقماني  را از طريق مزايده به قيمت كارشناسي  به فروش برساند. از متقاضان واجد الشرايط  دعوت بعمل مي آيد.

الف)

1- زمين واقع بلوار بعثت تفكيكي آقاي لقماني – پلاك ثبتي 353/3433 – بخش يك به مساحت 200  مترمربع - قيمت هرمترمربع 22000000 ريال – قيمت كل 440000000 ريال.

2- زمين واقع بلوار بعثت تفكيكي آقاي لقماني – پلاك ثبتي 354/3433 – بخش يك به مساحت 200  مترمربع - قيمت هرمترمربع 22000000 ريال – قيمت كل 440000000 ريال.

3- زمين واقع بلوار بعثت تفكيكي آقاي لقماني – پلاك ثبتي 355/3433 – بخش يك به مساحت 200 مترمربع - قيمت هرمترمربع 22000000 ريال – قيمت كل 440000000 ريال.

 

 ب) شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است و نياز به ارائه دليل ندارد.

ج) واريز 5% مبلغ كل زمين (22000000 ريال)  براي هر زمين به عنوان سپرده به روش هاي ذيل:

1- واريز به حساب سپرده شهرداري نزد بانك ملي به شماره 0107673082002

2- ضمانتنامه بانكي

3- اوراق خزانه

 

د) سپرده نفرات اول تا سوم در حساب شهرداري تا زمان واريز وجه و عقد قرارداد باقي خواهد ماند در صورت برنده شدن و عدم واريز وجه ظرف مدت يكهفته سپرده به نفع شهرداري ضبط و با نفر بعدي مكاتبه مي گردد.

ه) مهلت شركت در مزايده  حداقل 10 روز كاري پس از انتشار آگهي نوبت دوم  است.

و) متقاضيان مي بايست جهت دريافت اسناد مزايده مبلغ 100000 ريال به حساب درآمد شهرداري نزد بانك ملي به شماره 3100002491001 واريز نمايند.

ز) كليه هزينه هاي نقل و انتقال و عوارضات و دارايي و هزينه چاپ آگهي هزينه هاي مربوط به سامانه ستاد به عهده خريدار مي باشد.

ح) تمام مراحل برگزاري مزايده مي بايست ثبت سامانه دولت و نهايتا ثبت سامانه بازرسي گردد و در صورت تاييد مزايده توسط سامانه هاي فوق وجاهت قانوني پيدا مي نمايند.

ط) متقاضيان مي بايست از طريق سامانه تقاضاي خود را ارائه نمايند.

ي) آدرس سايت setadiran.ir (سامانه ستاد دولت الكترونيك)

ك) در صورتيكه تعداد تقاضاها ي واصله كمتر از سه متقاضي در جلسه اول باشد مزايده تجديد خواهد شد.

ل) آخرين مهلت شركت در مزايده يكشنبه  تاريخ 15/2/1398 تا آخر وقت اداري ساعت 30/14 مي باشد.

م) جلسه كميسيون معاملات 16/2/98 راس ساعت 17 مي باشد.

 روابط عمومي شهرداري تويسركان شهرداري تويسركان قصد دارد بر اساس مجوز شماره 7355/5 به تاريخ 30/11/97 شورای محترم اسلامي شهر تويسركان يك قطعه زمين واقع در بلوار بعثت تفكيكي آقاي لقماني را از طريق مزايده به قيمت كارشناسي به فروش برساند. از متقاضان واجد الشرايط  دعوت بعمل مي آيد.

زمين واقع بلوار بعثت تفكيكي آقاي لقماني – پلاك ثبتي 294/3433 – بخش يك به مساحت 7/231 مترمربع - قيمت هرمترمربع 2300000 ريال – قيمت كل 532910000 ريال.

ب) شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است و نياز به ارائه دليل ندارد.

ج) واريز 5% مبلغ كل زمين ( 26645500 ريال) به عنوان سپرده به روش هاي ذيل:

1- واريز به حساب سپرده شهرداري نزد بانك ملي به شماره 0107673082002

2- ضمانتنامه بانكي

3- اوراق خزانه

د) سپرده نفرات اول تا سوم در حساب شهرداري تا زمان واريز وجه و عقد قرارداد باقي خواهد ماند  در صورت برنده شدن و عدم واريز وجه ظرف مدت يكهفته سپرده به نفع شهرداري ضبط و با نفر بعدي مكاتبه مي گردد.

ه) مهلت شركت در مزايده حداقل 10 روز كاري پس از انتشار آگهي نوبت دوم است.

و) متقاضيان مي بايست جهت دريافت اسناد مزايده مبلغ 100000 ريال به حساب درآمد شهرداري نزد بانك ملي به شماره 3100002491001 واريز نمايند.

ز) كليه هزينه هاي نقل و انتقال و عوارضات و دارايي و هزينه چاپ آگهي و هزينه هاي سامانه ستاد به عهده خريدار مي باشد.

ه) تمام مراحل برگزاري مزايده مي بايست ثبت سامانه دولت و نهايتا ثبت سامانه بازرسي گردد و در صورت تاييد مزايده توسط سامانه هاي فوق وجاهت قانوني پيدا مي نمايند.

گ) متقاضيان مي بايست از طريق سامانه تقاضاي خود را ارائه نمايند.

ل) آدرس سايت setadiran.ir (سامانه ستاد دولت الكترونيك)

م) در صورتيكه تعداد تقاضاها ي واصله كمتر از سه متقاضي در جلسه اول باشد مزايده تجديد خواهد شد.

ن) آخرين مهلت شركت در مزايده يكشنبه تاريخ 15/2/1398 تا آخر وقت اداري ساعت 30/14 مي باشد.

س) جلسه كميسيون معاملات 16/2/98 راس ساعت 17 مي باشد.

روابط عمومي شهرداري تويسركان شهرداري تويسركان قصد دارد بر اساس مجوز شماره 7207/5  به تاريخ 2/11/97  شورای محترم اسلامي شهر تويسركان يك قطعه زمين واقع در شهرك قائم كوچه كوثر 9 را از طريق مزايده به قيمت كارشناسي  به فروش برساند .از متقاضان واجد الشرايط  دعوت بعمل مي آيد.

الف) زمين واقع در شهرك قائم كوچه كوثر 9 – پلاك ثبتي 2979/1640/2 – داراي سند به شماره 163546 – مساحت 200 مترمربع ـ قيمت هرمترمربع 3300000 ريال – قيمت كل 660000000 ريال .

ب) تقاضا در جلسه كميسيون معاملات بررسي و در صورت صلاحديد شهرداري، قيمت ها مورد پذيرش يا رد قرار خواهد گرفت.

ج) واريز 5% مبلغ كل زمين (33000000 ريال) به عنوان سپرده به روش هاي ذيل:

1- واريز به حساب سپرده شهرداري نزد بانك ملي به شماره 0107673082002

2- ضمانتنامه بانكي

3- اوراق خزانه

د) سپرده نفرات اول تا سوم  در حساب شهرداري تا زمان واريز وجه و عقد قرارداد باقي خواهد ماند  در صورت برنده شدن و عدم واريز وجه ظرف مدت يكهفته سپرده به نفع شهرداري ضبط و با نفر بعدي مكاتبه مي گردد .

ه) مهلت شركت در مزايده حداقل  10 روز كاري پس از انتشار آگهي نوبت دوم  است .

و) متقاضيان مي بايست جهت  دريافت اسناد مزايده مبلغ 100000 ريال به حساب درآمد شهرداري به شماره 3100002491001 نزد بانك ملي واريز نمايند.

ز) كليه هزينه هاي نقل و انتقال و عوارضات و دارايي و هزينه چاپ آگهي و هزينه هاي سامانه ستاد به عهده خريدار مي باشد .

ح) تمام مراحل برگزاري مزايده مي بايست ثبت سامانه دولت و نهايتا ثبت سامانه بازرسي گردد و در صورت تاييد مزايده توسط سامانه هاي فوق وجاهت قانوني پيدا مي نمايند.

ط) متقاضيان مي بايست از طريق سامانه تقاضاي خود را ارائه نمايند.

ي) آدرس سايت setadiran.ir(سامانه ستاد دولت الكترونيك)

ك) در صورتيكه تعداد تقاضاها ي واصله كمتر از سه متقاضي در جلسه اول باشد مزايده تجديد خواهد شد.

ل) آخرين مهلت شركت در مزايده پنج شنبه  تاريخ 12/2/1398 تا آخر وقت اداري ساعت 30/13  مي باشد.

م) جلسه كميسيون معاملات 14/2/98 راس ساعت 17 مي باشد.

 

روابط عمومي شهرداري تويسركان خداوند متعال را بخاطر بارش رحمت الهی (حدود 146 میلی متر) طی روزهای 12 و 13 فروردین در سطح شهر تویسرکان که در چند سال اخیر بی سابقه بوده است، شاکر و سپاسگذاریم. بحمدالله با اقدامات به موقع و پیشگیرانه شهرداری که با مدیریت شهردار محترم و تلاشهای دلسوزانه کلیه همکاران اداری و خدماتی، به صورت شبانه روزی انجام شد، مشکل خاصی در سطح شهر مشاهده نگردید و این امر مدیون همکاری و پشتوانه مردم فهیم شهر می باشد. لازم به ذکر است لايروبي رودخانه هاي سطح شهر در مدت یک هفته با استفاده از پنج دستگاه بيل مكانيكي بخش خصوصي و لایروبی مسیل های موجود در سطح شهر از جمله اقدامات پیشگیرانه شهرداری بوده است.